Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson. Det kan være navn, telefonnummer, e-post, eller lignende. Du har selv rett til å bestemme over disse opplysningene.

Daglig leder hos Rico Bil AS har ansvaret for behandlingen av personopplysninger som er lagret hos oss. Vi synes det er viktig at du vet hvilke opplysninger vi innhenter og hva vi gjør for å ivareta ditt personvern.

Vår kontaktinformasjon er:

Brusdalsvegen 207, 6011 Ålesund, post@ricobil.no og tlf.nr: 70 15 23 00


Behandling av personopplysninger

Rico Bil AS behandling av personopplysninger skjer innenfor rammen av gjeldende norsk lovverk. Personopplysninger hentes inn når det er nødvendig for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester Rico Bil AS er pålagt å utføre i henhold til avtale og/eller lov.
Dersom det ikke foreligger annet hjemmelsgrunnlag vil Rico Bil AS behandling av personopplysninger basere seg på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra kunden. Samtykke er imidlertid ikke nødvendig for personopplysninger som registreres av kunde og som brukes for å gjennomføre en avtale eller utføre et oppdrag fra kunden.

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Formålet med Rico Bil AS behandling av personopplysninger er først og fremst å administrere kundeforhold og annen behandling nødvendig for å oppfylle de forpliktelser vi har påtatt oss ovenfor hver enkelt kunde. Som f.eks.:

A.    Behandling av avtaleforholdet som du er part i

Dette vil f.eks. være kjøretøydeler- eller tilbehørsavtaler, leasing/finansieringsavtaler, kjøretøygaranti, annen valgfri utvidet garanti, landeveisassistanse-garanti, vedlikehold av ditt digitale serviceregister, goodwill-betalinger, Mazda Care Program, MyHyundai eller for å gjennomføre tiltak på din anmodning før en avtale inngås (f.eks. prøvekjøring).

·       Behandlingsgrunnlag: Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som du er part i, eller for å gjennomføre tiltak på din anmodning før en avtaleinngåelse, se GDPR artikkel 6(1)(b).

B.    Fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav som kan oppstå i forbindelse avtaleforholdet

·       Behandlingsgrunnlag: Behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår eller en tredjeparts berettigede interesse, og denne interessen går foran ditt krav på personvern i det konkrete tilfellet, se GDPR artikkel 6(1)(f).

C.     Oppfylle rettslige krav etter produktansvarslovensom produktovervåkning, kontrollkrav og gjennomføring av eventuelle tilbakekallelser

·       Behandlingsgrunnlag: Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss som behandlingsansvarlige, se GDPR artikkel 6(1)(c).

D.    Produktutvikling og forbedring

·       Behandlingsgrunnlag: Behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår eller en tredjeparts berettigede interesse, og denne interessen går foran ditt krav på personvern i det konkrete tilfellet, se GDPR artikkel 6(1)(f).

E.     Gratis service på grunnlag av produsentens og importørens legitime interesser

·       Behandlingsgrunnlag: Behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår eller en tredjeparts berettigede interesse, og denne interessen går foran ditt krav på personvern i det konkrete tilfellet, se GDPR artikkel 6(1)(f).

F.     Direkte markedsføring

Dette vil f.eks. være kundeinformasjon og støtte, invitasjoner til produktpresentasjoner, kunngjøringer om tekniske nyskapninger, datoer for EU-kontroll, serviceinformasjon og reklame, tilbud ved utløp av leasing/finansieringsavtale, nye kjøpsopsjoner, oversendelse av kundeblad og kundetilfredshetsundersøkelser) (GDPR artikkel 6(1)(a)

·       Behandlingsgrunnlag: Behandlingen finner sted på grunnlag av ditt frivillige, informerte og eksplisitte samtykke. Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake.

G.    Rapportering og registering som er lovpålagt av offentlige myndigheter

Dette vil f.eks. innebære å overholde skatt og regnskapsregelverk, kommersielle tidsrom for tilbakeholdelse og for å oppfylle identifiserings- og registreringsforpliktelser i henhold til hvitvasking.

·       Behandlingsgrunnlag: Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss som behandlingsansvarlige, se GDPR artikkel 6(1)(c).Hvilke personopplysninger som behandles

I all hovedsak vil personopplysningene som behandles av Rico Bil AS være mottatt direkte fra kunde. Dersom det er nødvendig å innhente personopplysninger fra tredjeparter (for eksempel fra kredittopplysningsforetak) vil kunden bli varslet, med mindre innsamlingen er lovbestemt, eller varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig eller dersom kunden fra før av kjenner informasjonen varselet skal inneholde.

Hvis Rico Bil AS ønsker å behandle personopplysninger som ikke er nødvendige for avtaleforholdet med kunden, vil kunden først bli informert om at å gi fra seg personopplysningene er frivillig samt bli informert om hva formålet med innsamlingen er, hvordan Rico Bil AS vil behandle personopplysningene, og hva opplysningene skal brukes til. Kunden vil alltid kunne trekke tilbake samtykke som har blitt gitt.

Deles informasjonen med andre?

Vi deler relevant kundeinformasjon med våre importører (Mazda Motor Norge og Hyundai Motor Norway), for å kunne følge opp i henhold til tjenesten vi leverer, som f.eks. tilbakekallingskampanjer, garanti, serviceinnkalling o.l.

Vi benytter databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Overføring av personopplysninger til våre databehandlere anses ikke som utlevering, men en nødvendig behandling for å oppfylle en avtale du er part i. Som f.eks. forsikringsselskap, finansieringsselskap o.l.

Tidsperiode for oppbevaring

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Personopplysninger som blir behandlet med grunnlag i lov, blir behandlet så lenge lovhjemmelen tillater det. 

Som hovedregel lagrer vi personopplysninger i disse periodene: 

  • Markedsføringsinformasjon slettes så snart som mulig etter at kundeforholdet er opphørt og senest innen 24 måneder. Dersom du reserverer deg mot markedsføring fra oss sletter vi denne informasjonen umiddelbart.
  • Kjøpsinformasjon lagrer vi relevante opplysninger om i 5 + 2 år
  • Kontaktinformasjon lagrer vi så lenge du har ett aktivt kundeforhold her + lovpålagt tid
  • Kopi av ID-dokumenter (førerkort) slettes innen 3 måneder
  • Servicehistorie og tekniske detaljer for ditt kjøretøy, herunder diagnostikkdata, installerte eller leverte deler og relevant identifikasjonsnummer på kjøretøy oppbevares i kjøretøyets levetid

Kundeoppfølging og markedsføring

Rico Bil AS sender digitale brosjyrer og kampanjer til våre kunder. Dersom kunden ønsker det, kan kunden kreve sitt navn sperret for bruk i markedsføringsøyemed ved å henvende seg til post@ricobil.no

Overvåkningsvideo

Rico Bil AS foretar kameraovervåkning på området for å forebygge straffbare handlinger. Videoopptak slettes som hovedregel etter 7 dager med mindre videoopptaket er utlevert til politiet.

Innsyn og korrigering

Etter personvernopplysningsloven § 18 og GDPR artikkel 15 og 16 har den enkelte registrerte krav på innsyn i personopplysninger som behandles og formålet med behandlingen. Innsyn kan fås ved å sende henvendelse til post@ricobil.no. Dersom registrerte opplysninger er uriktige eller ufullstendige, kan man kreve disse rettet i henhold til GDPR forordning artikkel 16.

Rett til sletting (rett til å bli glemt)

Du har som registrert rett til å få personopplysninger om deg selv slettet uten unødig opphold. Rico Bil AS oppbevarer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for formålet de ble samlet inn eller behandlet for. Rico Bil AS lagrer personopplysninger i henhold til enhver tid gjeldende lovgivning.
Dersom du ønsker å få opplysninger om deg selv slettet kan du sende en e-post til salg@ricobil.no.

Cookies

Rico Bil AS bruker Google Analytics til å spore bruk av nettsidene. Følgende cookies settes av Google Analytics:

__utmli                       Brukes for å spore besøk.

umtli-cookien brukes for å identifisere hvilken lenke som har blitt trykket på når det er flere lenker til samme side fra en annen.

Google Analytics        Brukes for å spore besøk.

Samler informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Denne informasjonen blir brukt til å lage rapporter og forbedre nettstedet. Google Analytics samler inn informasjonen anonymt. Blant annet spores besøk til siden, hvor besøk kommer fra og hvilke sider som har blitt besøk


Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.